De expeditie Spitsbergen 2.0 staat geheel in het teken van de wetenschap, namelijk de urgentie om de opwarming van de aarde te beperken met maximaal 2 tot 1,5oC . De deelnemende partijen bestaan vooral uit financiële instellingen, bedrijven en organisaties die een rol spelen binnen het thema duurzaam wonen. De partijen zijn zorgvuldig bij elkaar gebracht om onder meer oplossingen te bedenken voor het ontzorgen van woningeigenaren in de energietransitie.

De voorbereiding: twee thema’s
De expeditie is in de maanden vooraf uitvoerig voorbereid. De financiële instellingen, bedrijven en organisaties zijn samen met Anita de Horde in verschillende werksessies aan de slag gegaan met het inhoudelijk programma. Hierin zijn verschillende thema’s met elkaar verkend. Het samengestelde programma wordt de kern van de inhoudelijke discussies tijdens de expeditie. Hierin staan kennisuitwisseling en samen concrete acties vormgeven centraal. Naast het thema duurzaam beleggen & investeren is de verduurzaming van de gebouwde omgeving het belangrijkste gespreksonderwerp.

Link met het Klimaatakkoord
Nederland staat voor een enorme uitdaging om 49% CO2-reductie te realiseren voor 2030. Maar liefst 40% van de C02-uitstoot komt uit de gebouwde omgeving. Het Rijk wil daarom de komende jaren woningen en panden versneld duurzaam renoveren. In het Regeerakkoord is afgesproken dat aan het einde van de kabinetsperiode jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen van het gasnet moeten worden losgekoppeld. Komende zomer zal in het Klimaatakkoord waarschijnlijk nog hogere aantallen worden vastgelegd. Financiering van deze energietransitie wordt een van de grote uitdagingen.

Hoe ontzorgen we huiseigenaren?
Financiële instellingen spelen samen met energiebedrijven een cruciale rol in de uitvoering om een energie neutrale bebouwde omgeving te realiseren. De energietransitie moet plaatsvinden in de totale woningvoorraad, dus ook bij de particuliere woningeigenaar die beperkte financiële mogelijkheden heeft. Willen we wijken van het aardgas afsluiten, dan zal iedereen mee moeten. Vragen waarover de partijen aan boord over in gesprek gaan en oplossingen voor willen vinden zijn: hoe ontzorg je eigenaren van panden en woningen bij de verduurzaming? Op welke wijze kunnen eigenaren de nodige stappen zetten in die energietransitie? Hoe voorkomen we dat kwetsbare eigenaren niet met onnodige schulden opgezadeld worden?

Na afloop
Het streven is dat de deelnemende partijen na afloop met elkaar kennis blijven uitwisselen en gezamenlijk oplossingen voor uitdagingen binnen de energietransitie bedenken. De expeditie Spitsbergen 2.0 is daarom een opmaat naar het ontwikkelen van gezamenlijk concrete acties. Immers, alleen ga je misschien snel, maar alleen samen kom je verder.